Monthly Archives: Styczeń 1970

Dobre praktyki – Powiat ełcki cz. III

Szczególnie wyrazista jest wizja kreślona przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (zwłaszcza zajmujące się opieką i kształceniem5). Wskazują one na całe spektrum prac, do których można zatrudniać młodych pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym, na przykład upośledzonych umysłowo:

Continue reading

Niepełnosprawni warci Poznania

Poznań jest największym, najbardziej zurbanizowanym i najlepiej rozwiniętym miastem w Polsce zachodniej. Ludność Poznania liczy niemal 600 tysięcy mieszkańców1. W Poznaniu zamieszkuje około 93 tysiące osób niepełnosprawnych, co stanowi niemal 16% ogółu mieszkańców. Ponad 17 tysięcy z ogółu niepełnosprawnych (w wieku 15 lat lub więcej) to osoby pracujące. Poznań jest jednym z miast o najwyższym stopniu rozwoju w Polsce. Wiąże się z tym również niska stopa bezrobocia, która w Poznaniu należy do najniższych w kraju i wynosi 5,5%2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych jest 4599 bezrobotnych niepełnosprawnych i 4452 niepełnosprawnych poszukujących pracy. Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszyscy niepełnosprawni zamieszkujący Poznań uwzględnieni są w przedstawionych danych liczbowych. Wielu niepracujących niepełnosprawnych nie zdecydowało się na zarejestrowanie w urzędzie pracy. Wielu także nie istnieje w żadnych statystykach, gdyż z braku świadomości, albo z braku chęci nie rejestruje się w oficjalnych rejestrach i nie ujawnia swojej niepełnosprawności.

Continue reading

Kwestia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych znaczącą rolę odgrywają czynniki ekonomiczne. Różnica między wysokością dostępnych świadczeń a dochodomi z pracy powinna być bardziej znacząca, szczególnie ze względu na raczej defensywne strategie życiowe i lękowe nastawienie osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony należy się zastanowić nad bardziej elastycznymi rozwiązaniami umożliwiającymi łączenie renty socjalnej z pracą – nawet z gwarancjami jej utrzymania w przypadku podjęcia zatrudnienia. Obawy związane z utratą renty socjalnej są poważną przeszkodą w procesie aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej kończącej szkołę.

Continue reading

Selekcjonowanie pracowników i rywalizacja o wskaźnik

Innym negatywnym zjawiskiem związanym z funkcjonowaniem Zakładów Pracy Chronionej było selekcjonowanie pracowników. Firmy te szukały sprawnych pracowników, ale mających orzeczenie ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym. Stosowaną praktyką było nawet wymuszanie przez pracodawców „załatwienia” sobie przez osobę niepełnosprawną umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Wiązało się to z wymiernymi korzyściami finansowymi dla pracodawcy:

Continue reading