Monthly Archives: Listopad 2015

Pracodawca zatrudnia coraz mniej pracowników

Młodzi ludzie chętnie chcieliby pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale my z kolei nie wykazujemy w tym względzie entuzjazmu. Zgłasza się do nas stosunkowo dużo młodych ludzi, ale proszą nas lub żądają abyśmy ich zatrudnili na jedną trzecią etatu albo dwie siódme itp. Jeśli my nie chcemy ich zatrudnić na część etatu to rezygnują ze starania się o pracę u nas. Oni nie chcą po prostu utracić renty socjalnej (pracodawca, powiat limanowski).

Continue reading

Analiza stosowania różnych form zatrudnienia niepełnosprawnych

Przedstawiciele instytucjonalni nie potrafili podać jednej formy zatrudnienia (poza klasyczną umową o pracę), najlepszej dla wszystkich. Podkreślano, że formy zatrudnienia muszą być zróżnicowane w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Powinno brać się także pod uwagę specyfikę lokalnego rynku pracy. Dostrzegano jednak innowacyjność w stosowaniu nietypowych form i w wielu środowiskach wskazywano, że elastyczne podejście do zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest szansą na wzrost zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Elastyczne podejście to wykorzystanie w procesie aktywizacji zawodowej i docelowym zatrudnieniu różnych form świadczenia pracy: zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego, samozatrudnienia, zatrudnienia subsydiowanego i wolontariatu.

Continue reading

Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat strzyżowski

Mimo że w powiecie strzyżowskim sytuacja związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych nie jest relatywnie najgorsza, istnieje wiele czynników, które mogłyby wpłynąć na jej poprawę. Sytuacja edukacyjna oceniana jest przez badanych niejednoznacznie. Podkreślana jest potrzeba wczesnego wykrywania niepełnosprawności u dzieci i kierowania ich na odpowiednią ścieżkę edukacyjną. Problemem jednak jest także dostępność szkół. Zdeterminowana jest ona przez rodzaj niepełnosprawności konkretnego ucznia. Istnieją dwa Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (OSW), które w pewien sposób rozwiązują problem edukacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Nie ma na terenie powiatu ani jednej szkoły integracyjnej. Dzieci i młodzież sprawne intelektualnie, ale niesprawne ruchowo, są uzależnione od pomocy osób trzecich w dostaniu się i poruszaniu po szkole. Dla części z nich nie ma możliwości kształcenia się na terenie powiatu, ponieważ nie ma wyspecjalizowanych placówek przystosowanych do ich potrzeb (dotyczy to na przykład osób niewidomych i niesłyszących). Czynnikami determinującymi w dużym stopniu szanse edukacyjne młodej osoby niepełnosprawnej są dostępność odpowiedniej placówki edukacyjnej i motywacja jej rodziny. Część osób, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, zdaniem badanych, nie ma szans na osiągnięcie jakichkolwiek sukcesów w nauce, ponieważ brakować im będzie podstawowej pomocy ze strony bliskich.

Continue reading

Dobre praktyki – Powiat ostrowski cz. II

Przykłady dobrych praktyk, które zostały rozpoczęte dawniej i trwały do momentu przeprowadzania badania, to przede wszystkim istnienie OAZON – komórki PUP zajmującej się tylko i wyłącznie osobami niepełnosprawnymi. Działalność OAZON oceniana jest wysoko, mimo zastrzeżeń, o których mowa była wyżej. Z punktu widzenia edukacji faktem ważnym było utworzenie w szkole specjalnej klasy wielozawodowej, dającej większe możliwości kończącym ją uczniom.

Continue reading

Powiat sokolski – powiat czekający na zmiany

Powiat sokolski leży na północnym-wschodzie Polski w województwie podlaskim. Jest powiatem rozległym (2054 km2), o niskiej gęstości zaludnienia: 36 osób na 1 km2. Ludność skupia się w miastach Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli, ale mimo to 62,4% ludności powiatu mieszka na wsi1. Czynnik ten komplikuje sytuację osób niepełnosprawnych, ponieważ są one rozproszone na tak dużym obszarze, że trudno objąć je specjalistyczną opieką. Wiąże się to dla nich z codziennymi dojazdami do ośrodków, w których prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne. Instytucje, do których osoba niepełnosprawna może się zwrócić o pomoc, a także ewentualni pracodawcy skupieni są w miastach, głównie w mieście powiatowym – Sokółce.

Continue reading

Elastyczność regulowana pracy

Tematem podnoszonym przez wiele środowisk działaj ących na rzecz aktywizacji młodych osób niepełnosprawnych jest postulat rozwoju takich form pracy, które można określić terminem elastyczności sytuacyjnej. Jest to wspieranie i towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w podejmowaniu przez nią ról zawodowych na otwartym rynku pracy. Formy zatrudnienia wspomaganego10 są kierowane przede wszystkim do osób, które ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności trafiały do tej pory do Zakładów Pracy Chronionej lub pozostawały bierne zawodowo. W wypadku młodych osób działania te są szczególnie ważne, ponieważ utrwalenie stanu bierności zawodowej po szkole, skutkuje na ogół pozostawaniem poza rynkiem pracy przez całe życie. Szczególną formą, która może być stosowana na chronionym i otwartym rynku pracy mogą być elastyczne stanowiska pracy możliwe do wykorzystania w ramach podziału stanowiska pracy i grupowej organizacji pracy. To rozwiązania, które umożliwiałyby zatrudnianie osób o różnych schorzeniach w ramach wspólnego wykonywania zadań, na przykład w spółdzielniach socjalnych czy innych zakładach z chronionego i otwartego rynku pracy.

Continue reading

Co wpływa na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych

Kolejnym bardzo ważnym elementem wpływającym na możliwość aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, są bariery mentalne występujące zarówno po stronie pracodawców, jak i samych osób niepełnosprawnych. Bariery po stronie pracodawców oznaczają ich nie zawsze uzasadnione obawy przed zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Uważają oni, że osoba niepełnosprawna bądź nie podoła fizycznie zleconym jej obowiązkom (głównie w przypadku niepełnosprawności o charakterze ruchowym), bądź będzie nieodpowiedzialna (w przypadku niepełnosprawności o charakterze intelektualnym). Oprócz tego, dochodzi obawa przez nagłymi i częstymi zachorowaniami pracowników niepełnosprawnych. Bariery mentalne po stronie samych osób niepełnosprawnych wynikają po pierwsze z kalkulacji opłacalności zatrudnienia, po drugie zaś z wzorów zachowań przekazywanych im przez ich rodziny. Często osoby niepełnosprawne obawiają się utraty renty, która przysługuje im z tytułu niepełnosprawności. Oferowana im płaca jest zazwyczaj niewiele wyższa od dochodu, jaki mogą uzyskać z renty. W związku z tym, ich motywacja do podjęcia takiej pracy jest niska. Istotna jest także motywacja do nauki i pracy płynąca ze środowiska rodzinnego. Badani podkreślali często, że wybór szkoły w olbrzymim stopniu zależy od rodziców. Jeśli rodzice dziecka dbają o edukację, należą do stowarzyszeń zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, to szansa na uzyskanie solidnego wykształcenia przez nie jest spora. Jeśli z kolei dziecko pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, przekazującej wzorzec polegający na utrzymywaniu się ze świadczeń opieki społecznej, to najbardziej prawdopodobne jest przejęcie przez nie tego typu postaw. Istnienie tego rodzaju barier mentalnych implikuje potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych skierowanych do pracodawców, uświadamiających im możliwości, jakie płyną z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które, odpowiednio pokierowane, są sprawnymi i odpowiedzialnymi pracownikami. Konieczna jest także wzmożona praca z rodzinami osób niepełnosprawnych, której wynikiem powinno być przełamanie obaw przed utratą świadczeń i oporu przed podjęciem przez nie pracy.

Continue reading

Powiat ostrowski – powiat wielu wyzwań

Powiat ostrowski leży na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego, między dolinami Narwi i Bugu. Jest położony w środkowowschodniej części województwa mazowieckiego, na granicy z województwem podlaskim. Sąsiaduje z powiatami: ostrołęckim, łomżyńskim, zambrowskim – od strony północnej: od południa z powiatem sokołowskim i węgrowskim: od zachodu z powiatem wyszkowskim: a od wschodu z powiatem wysokomazowieckim.

Continue reading

Kawiarenka internetowa dla niepełnosprawnych

Jednak nie tylko po stronie władz leży odpowiedzialność za brak działań na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Także organizacje pozarządowe nie sąodpowiednio zintegrowane. Brakuje im platformy porozumienia i siły przebicia – każda z nich działa na własną rękę. Same osoby działające w sektorze pozarządowym dostrzegają ten problem i uważają, że współpraca jest konieczna, chociażby w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Continue reading

Powiat stargardzki – współpraca pomnaża siły

Powiat stargardzki jest jednym z największych, ze względu na powierzchnię, powiatów w Polsce (1519,59 km2). Obejmuje swoim zasięgiem 10 gmin, zamieszkiwanych przez blisko 120 tysięcy osób. Stolicą powiatu jest Stargard Szczeciński (70 tysięcy mieszkańców). Pozostałe miasta w powiecie to Chociwel, Dobrzany, Ińsko i Suchań. Siedzibami gmin wiejskich są ponadto Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa i Stargard Szczeciński.

Continue reading

Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat limanowski cz. II

Kwestia edukacji zajmuje również istotne miejsce wśród elementów, w których, zdaniem respondentów, należałoby dążyć do poprawy. Na terenie powiatu funkcjonują zaledwie dwie szkoły ponadgimnazjalne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną kształcą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w gminie Dobra. Kształci on uczniów w kierunku kucharz małej gastronomii. Zdaniem respondentów, ta oferta edukacyjna jest zbyt uboga, i należałoby ją poszerzyć o inne specjalności.

Continue reading

Umowy terminowe, praca tymczasowa

W ramach szeroko rozumianej definicji prac terminowych lub tymczasowych mogły występować różne formy zatrudnienia: praca na czas próbny, na czas wykonania określonej pracy, praca na wezwanie, praca na zastępstwo, praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Z wyjątkiem pracy na okres próbny nie traktowano ich jako korzystnych w procesie aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej. Nawet umowa na czas próbny stosunkowo dobrze postrzegana przez pracodawców i powszechnie stosowana ze względu m. fla to, że pracodawca może się przekonać przez te trzy miesiące, że ten pracownik sobie poradzi z tą pracą, że jego niepełnosprawność nie jest tutaj problemem (NGO, Gdynia) otrzymywała oceny negatywne: umowy na czas próbny przeważnie kończą się na tych trzech miesiącach (mam złe doświadczenia). Chyba to jest dobra sytuacja dla pracodawców bo wtedy dają niskie stawki (samorząd, powiat inowrocławski).

Continue reading

Filary procesu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Dostęp do zatrudnienia młodej osoby niepełnosprawnej jest wypadkową jej uwarunkowań biograficznych (drogi edukacyjnej, wsparcia rodziny) i sytuacji na rynku pracy. Podstawowy nierozwiązany problem to trudność „spotkania się” na rynku pracy pracodawcy i pracobiorcy, w tym wypadku młodej osoby niepełnosprawnej. Bariery zatrudnienia istnieją po stronie pracodawcy, po stronie osoby niepełnosprawnej i po stronie instytucji, których celem jest wspieranie aktywizacji zawodowej.

Continue reading