Monthly Archives: Marzec 2016

Odpowiednie przygotowania a Rozmowa kwalifikacyjna

Niemal każda osoba w swoim życiu musi przejść rozmowę kwalifikacyjną. Właściwe przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej pozwala na znacznie lepsze poradzenie sobie w jej trakcie, co może znacznie ułatwić staranie się o miejsce pracy w wybranej firmie. Jeśli chce się mieć wiedzę o tym, jak może wyglądać Rozmowa kwalifikacyjna warto jest poczytać informacje dostępne za pośrednictwem stron internetowych, choćby poświęconych zasobom ludzkim. Oczywiście rozmowa kwalifikacyjna Continue reading

Bariery mentalne przy zatrudnianiu niepełnosprawnych

Zdaniem części badanych, problemem przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są bariery mentalne, tak po stronie pracodawców, jak i samych niepełnosprawnych. Rozwiązaniem byłoby więc spowodowanie zmian w sposobie myślenia jednych i drugich. Pracodawcy często obawiają się zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niepełnosprawnych umysłowo. Obawy te dotyczą przede wszystkim domniemanego braku odpowiedzialności i nieporadności tych osób. Druga strona bariery mentalnej to niechęć samych osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia. Można wyróżnić dwie, czasem nakładające się na siebie, przyczyny takiej niechęci. Po pierwsze, jest to obawa przed utratą renty z tytułu niepełnosprawności. Zespół orzekający o niepełnosprawności może odmówić przedłużenia orzeczenia w momencie podjęcia pracy przez danąosobę, a praca nie daje gwarancji stałego dochodu (obawa przed zwolnieniem). To powoduje, że niepełnosprawny często woli otrzymywać niskie świadczenie rentowe, zamiast podjąć zatrudnienie za nieco wyższe wynagrodzenie. Drugiego typu bariera mentalna to wyuczona awersja do pracy, polegająca na świadomym wyborze życia ze środków otrzymywanych z pomocy społecznej, częsta wśród osób niepełnosprawnych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Continue reading

Wrażliwe punkty w aktywizacji osób niepełnosprawnych

Na zakończenie chcielibyśmy się odwołać do przykładów dobrych praktyk, rozwiązań, które warto upowszechniać. Stanowią one przykłady cennych pomysłów powstających spontanicznie. Te najbardziej znaczące i wskazywane jako wzorcowe, lokują się w miejscach, gdzie występują słabe punkty procesu aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. Takimi wrażliwymi punktami w aktywizacji osób niepełnosprawnych są:

Continue reading

Lęk pracodawców przed niepełnosprawnym pracownikiem

Niepełnosprawność nie była dla pracodawcy problemem dopóki mieściła się w normach funkcjonowania pracy – oczekiwanej wydajności, braku absencji chorobowej, braku uciążliwości wynikających z danego schorzenia. Jednak decyzje o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej często były poprzedzone obawami: boją się, że osoba niepełnosprawna może chorować, nie przyjść do pracy (lokalny informator, Inowrocław). Niektóre schodzenia jak na przykład: upośledzenie umysłowe, epilepsja, choroby psychiczne budziły szczególny lęk pracodawców ze względu na nieprzewidywalność zachowań osoby niepełnosprawnej : nie wiadomo czego można się spodziewać po takich osobach, że są nieobliczalni i trudni w pracy (pracodawca, powiat złotoryjski). Osoby z tego typu schorzeniami miały niewielkie szanse na zatrudnienie na otwartym rynku pracy, nawet w dużych ośrodkach miejskich, gdzie rynek pracy sprawnie funkcjonował.

Continue reading

Obraz pracodawców z otwartego rynku pracy

Opinie dotyczące dostępności dla młodych osób niepełnosprawnych miejsc pracy na otwartym rynku pracy były zróżnicowane. Decydowała o tym ogólna sytuacja na lokalnym rynku pracy, stopień i rodzaj niepełnosprawności oraz kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej. W powiatach wiejskich możliwości pracy na otwartym rynku pracy osób niepełnosprawnych były słabo rozpowszechnione wśród pracodawców i osób niepełnosprawnych: w mniejszych miejscowościach otwarty rynek pracy dla niepełnosprawnych tak naprawdę nie istnieje […]. Tu u nas w ogóle nie ma żadnego ruchu na rynku pracy (samorząd, powiat limanowski). W miastach średniej wielkości zatrudnienie na otwartym rynku pracy oferował głównie rynek usług absolwenci sobie sami załatwiają pracę, po znajomościach, przeważnie w zakładach gastronomicznych, sferze usługowej, w piekarni, restauracji, kuchni – tam ich spotykam. Pracodawcy bardzo rzadko pytają o absolwentów-przy bezrobociu mogą sobie z nich wybierać. Przeważnie proponują im umowy – zlecenia (samorząd, powiat inowrocławski).

Continue reading

Nietypowe formy zatrudnienia – postawy ambiwalentne cz. II

Elastyczne formy to, szczerze mówiąc, i wśród innych osób podejmujących zatrudnienie są też mało popularne. Niepełnosprawni są taką szczególną grupą i myślę, że tutaj pracodawcy tak standardowo podchodzą. Tak mi się wydaje, że to z tego wynika. Może również z jakiejś niepewności tych form […] U nas jeszcze taka propozycja nie powstała. Nie wyszła od żadnego zakładu pracy (PUP, powiat żarski).

Continue reading

Uznane za typowe formy zatrudnienia i elastyczność instytucjonalna

W literaturze za typowy, klasyczny kontrakt pracowniczy przyjmuje się umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie firmy i pod nadzorem pracodawcy. Pojęcie typowego i najbardziej korzystnego kontraktu pracowniczego dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców było rozumiane przez badanych przedstawicieli instytucjonalnych odmiennie.

Continue reading