Monthly Archives: Czerwiec 2017

Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat ostrowski

Duże rezerwy dotyczące przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych tkwią w ostrowieckim systemie edukacyjnym. W opinii wielu respondentów, oferta proponowana przez szkolnictwo jest niewystarczająca, a w każdym razie nieadekwatna do potrzeb. Pierwsza kwestia związana z edukacją, to problem szkolnictwa zawodowego. Wśród opinii respondentów zdarzały się takie, które otwarcie mówiły o upadku tego rodzaju szkolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej i powiecie. Zapotrzebowanie płynące z rynku pracy nie jest odzwierciedlone w dostępnych w powiecie kierunkach kształcenia. A jeśli już istnieją odpowiednie kierunki, to nie cieszą się one zainteresowaniem ze strony uczniów. Na lokalnym rynku pracy brakuje między innymi szwaczy, ślusarzy, spawaczy i sprzedawców. Współpraca pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami a władzami oświatowymi, dotycząca tworzenia odpowiednich kierunków w szkołach zawodowych jest określana jako niewystarczająca. Winę za niedostateczną podaż pracy w określonych zawodach ponosi też trend, który stwarza presję na uzyskanie wykształcenia ogólnokształcącego. Uczniowie liceów profilowanych, które zastąpiły część zawodówek, kończąc szkołę nie posiadają konkretnego, zawodowego wykształcenia.

Continue reading

Powiat kraśnicki – duży potencjał i niewykorzystane możliwości

Powiat kraśnicki pod względem powierzchni ogólnej wynoszącej 100 534 ha klasyfikowany jest na 12 pozycji w województwie (na 24 powiaty). Na terenie powiatu znajduje się 10 gmin: miasto Kraśnik (gmina miejska: 37 277 mieszkańców1), miasto i gmina Annopol (gmina miejsko-wiejska) oraz osiem gmin wiejskich. Obszar powiatu kraśnickiego zamieszkują ogółem 100 874 osoby, z czego aktywnych zawodowo jest 53 597 osób. Jest to teren w znacznej mierze rolniczy, o niskim poziomie jego urbanizacji świadczy również mała liczba miast i wskaźnik zamieszkującej w nich ludności na poziomie 31,9%, znacznie odbiegający od wskaźnika krajowego (61,9%). Jednocześnie, jest to jeden z najwyższych wskaźników w województwie2.

Continue reading

Dobre praktyki – Powiat skarżyski

Rozmówcy nie potrafili wskazać konkretnych przykładów dobrych praktyk, wartych upowszechnia. Sądzę jednak, że do godnych uwagi w tym kontekście przedsięwzięć należy zaliczyć funkcjonowanie na terenie powiatu Zespołu Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo, gdzie uczy się około 20 osób. Początkowo Zespół ten funkcjonował jako przedszkole, potem szkoła podstawowa, gimnazjum i wreszcie liceum – rozwijał się i przekształcał się wraz z dziećmi, które przechodziły na kolejne wyższe szczeble edukacji. Placówka stanowi przykład ogromnej determinacji rodziców dzieci niepełnosprawnych – (zespół) był niezwykle trudną walką o zrozumienie przede wszystkim wagi edukacji dzieci niepełnosprawnych (kompetentny informator).

Continue reading

Dobre praktyki – Powiat ostrowski

Według wielu rozmówców samo to, że obecnie widzi się na ulicach więcej osób niepełnosprawnych, już jest sukcesem. Przekonanie takie wpływa z faktu, że do niedawna nastawienie społeczeństwa do osób niepełnosprawnych było dużo gorsze, a przyczynę tego „sukcesu” upatruje się w zakrojonych na ogólnopolską skalę kampaniach społecznych, które „uświadamiają” społeczeństwo.

Continue reading

Powiat żarski – wiele inicjatyw i bariery systemowe

Powiat żarski położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Zajmuje powierzchnię 1394 km2, a zamieszkuje go 99 200 osób. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku 14,3% ludności Polski stanowiły osoby niepełnosprawne1. Na poziomie województwa lubuskiego odsetek ten jest znacznie wyższy – wynosi 17,5%. Natomiast na poziomie powiatu żarskiego liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 18 158, co stanowiło aż 18,2% zamieszkującej na tym terenie ludności.

Continue reading

Mieszkania chronione w Stargardzie

Działalność Centralnej Kuchni jest żywo komentowana w Stargardzie, najczęściej z sympatią, a w kręgach osób działających na rzecz niepełnosprawnych nawet z pewną zazdrością: Świetnie prosperują tam, ja jestem pod wrażeniem. Kiedyś inaczej myślałam, nie będąc tak blisko tego wszystkiego (pracownik organizacji pozarządowej). Przytoczona wypowiedź wyraża, obok uznania, także sceptycyzm z jakim wiele osób obserwowało wysiłki organizatorów ZAZ-u. Oni sami relacjonują:

Continue reading

Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat skarżyski cz. II

Co istotne w tym kontekście, także w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010, zawierającej diagnozę problemów społecznych w powiecie (w tym problemu niepełnosprawności), w ogóle nie wspomina się o działaniach, jakie podejmował powiat w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wymienione są jedynie przykłady działań związanych z rehabilitacją społeczną (turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się). Także większość planowanych działań dotyczy rehabilitacji społecznej.

Continue reading

Dobre praktyki w Poznaniu – ciąg dalszy

Realizowane zadania z dziedziny aktywizacji zawodowej, jakich podjęli się twórcy opisanego Środowiskowego Domu Samopomocy stwarzają większe szanse niepełnosprawnej młodzieży na rynku pracy. Szczególnie działania związane z motywowaniem do podnoszenia poziomu wykształcenia zdają egzamin i przynoszą korzyści. Choroba psychiczna objawia się często wtedy, gdy młoda, zdolna, pełna pomysłów osoba wkracza w dorosłe życie, stąd opisany Dom jest miejscem, do którego licznie trafiają ludzie młodzi. Dzięki pomysłom i podejmowanym działaniom, młode osoby niepełnosprawne otrzymują dobre podstawy do podjęcia pracy zawodowej. Ich zapał związany z wkroczeniem na rynek pracy jest jednak często ograniczany przez otwartą niechęć pracodawców. Często nie dostrzegają oni tkwiącego w tej grupie potencjału zawodowego i obawiają się zatrudnienia osoby chorej psychicznie. Działania podejmowane w opisanym Środowiskowym Domu Samopomocy istotnie wpływają na pokonywanie barier w tym zakresie stale przekonując pracodawców, jak wiele można zyskać zatrudniając młodą, dobrze wykształconą niepełnosprawną osobę z chorobą psychiczną.

Continue reading

Praca wolontariuszy

Uznanie wolontariatu jako drogi do zwiększenia aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych wśród przedstawicieli instytucji nie było powszechne. Podkreślano, że jest to pożyteczna działalność, umożliwiająca nabycie bardzo potrzebnych umiejętności społecznych i zawodowych, ale to praca bez pieniędzy. Dlatego mogą się w nią angażować tylko takie młode osoby niepełnosprawne, które mają jakieś stałe świadczenia pieniężne, na przykład rentę socjalną lub są na utrzymaniu rodziców. Wolontariat traktowany był też jako swoistego rodzaju moda: wolontariat jest formą, która jest teraz modna (samorząd, powiat inowrocławski). Najbardziej pochlebnie wypowiadali się o wolontariacie przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazując, że: mógłby być szerzej realizowany (NGO, powiat inowrocławski). W wielu wypowiedziach podkreślano, że osoby niepełnosprawne muszą zarabiać na życie dlatego często nie godzą się na taką formę pracy:

Continue reading

Powiat skarżyski – w poszukiwaniu platformy współpracy

Teren powiatu skarżyskiego położony jest w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego w pobliżu stolicy województwa – Kielc. Jest nową jednostką na mapie samorządowej kraju – powstał w styczniu 1999 roku. Graniczy z powiatem starachowickim, koneckim, kieleckim i powiatem szydłowieckim w województwie mazowieckim, swoim zasięgiem obejmuje pięć gmin: Skarżysko-Kamienną, Suchedniów, Bliżyn, Łącznę i Skarżysko Kościelne.

Continue reading

Polityka integracji społecznej – ciąg dalszy

Występuje większa zdolność do stosowania instrumentów zarządzania strategicznego, co umożliwia formułowanie i etapowe wdrażanie wieloletnich programów rozwiązywania problemów osób niepełnospraw- nych. Działania te odchodzą od schematu doraźności i „ratunkowego” charakteru udzielanego wsparcia.

Continue reading

Działania na szczeblu lokalnym dla osób niepełnosprawnych cz. II

Jednak, jak zgodnie podkreśla wielu respondentów, samorząd nie dostrzeże problemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli nie powstanie silna, monolityczna grupa interesu tworzona przez ich środowisko. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zauważają, że instytucje samorządowe generalnie są skłonne do współpracy i pomocy, ale jedynie pod warunkiem podjęcia inicjatywy przez zainteresowanych. Dlatego sporo mówi się o utworzeniu koalicji organizacji pozarządowych, mających wspólny program i projekty do realizacji. Niestety, w chwili obecnej współpraca między organizacjami, choć istnieje, to jest mało konkretna.

Continue reading