Analiza stosowania różnych form zatrudnienia niepełnosprawnych

Przedstawiciele instytucjonalni nie potrafili podać jednej formy zatrudnienia (poza klasyczną umową o pracę), najlepszej dla wszystkich. Podkreślano, że formy zatrudnienia muszą być zróżnicowane w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Powinno brać się także pod uwagę specyfikę lokalnego rynku pracy. Dostrzegano jednak innowacyjność w stosowaniu nietypowych form i w wielu środowiskach wskazywano, że elastyczne podejście do zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest szansą na wzrost zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Elastyczne podejście to wykorzystanie w procesie aktywizacji zawodowej i docelowym zatrudnieniu różnych form świadczenia pracy: zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego, samozatrudnienia, zatrudnienia subsydiowanego i wolontariatu.

Analizując praktykę stosowania różnych form zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych i postulaty dotyczące ich rozwoju można dostrzec następujące zjawiska. W zatrudnieniu najemnym młodych osób niepełnosprawnych stosowane są obecnie zasady elastyczności instytucjonalnej. Pracodawcy preferują kontrakty na czas określony z młodymi osobami niepełnosprawnymi, nie tylko ze względu na ich brak doświadczenia czy konieczność sprawdzenia kwalifikacji pracownika, ale przede wszystkim ze względu na ich niepełnosprawność. Podstawowym kryterium jest okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, które uprawnia do różnego typu dofinansowań dla pracodawców. W kontekście bardzo skomplikowanych przepisów zniechęcających pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, stanowiących często barierę do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, pojawił się postulat elastycznego prawa, dopuszczającego mniej rygorystyczną interpretację przepisów. Dla pracodawców ważnym kryterium okazał się elastyczny dobór pracowników, czyli takie dobieranie niepełnosprawnych pracowników do stanowisk pracy, aby mogli oni w sposób najlepszy dla siebie i pracodawcy wykorzystać swoje kwalifikacje. Tu ogromną rolę powinni odgrywać profesjonalni doradcy zawodowi dysponujący odpowiednimi narzędziami doboru i wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *