Bariery mentalne przy zatrudnianiu niepełnosprawnych

Zdaniem części badanych, problemem przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są bariery mentalne, tak po stronie pracodawców, jak i samych niepełnosprawnych. Rozwiązaniem byłoby więc spowodowanie zmian w sposobie myślenia jednych i drugich. Pracodawcy często obawiają się zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niepełnosprawnych umysłowo. Obawy te dotyczą przede wszystkim domniemanego braku odpowiedzialności i nieporadności tych osób. Druga strona bariery mentalnej to niechęć samych osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia. Można wyróżnić dwie, czasem nakładające się na siebie, przyczyny takiej niechęci. Po pierwsze, jest to obawa przed utratą renty z tytułu niepełnosprawności. Zespół orzekający o niepełnosprawności może odmówić przedłużenia orzeczenia w momencie podjęcia pracy przez danąosobę, a praca nie daje gwarancji stałego dochodu (obawa przed zwolnieniem). To powoduje, że niepełnosprawny często woli otrzymywać niskie świadczenie rentowe, zamiast podjąć zatrudnienie za nieco wyższe wynagrodzenie. Drugiego typu bariera mentalna to wyuczona awersja do pracy, polegająca na świadomym wyborze życia ze środków otrzymywanych z pomocy społecznej, częsta wśród osób niepełnosprawnych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Na terenie Rudy Śląskiej sprawnie funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej, ale nie zapewniają one jednak zajęcia wszystkim, którzy mogliby tam pracować, postulatem zgłaszanym przez wielu rozmówców jest zwiększenie liczby ZAZ-ów i miejsc w WTZ. Powstanie drugiego Zakładu Aktywności Zawodowej było w momencie prze- prowadzenia badania perspektywą nieodległą. Innym pomysłem, dotyczącym zwłaszcza osób niepełnosprawnych z głębokimi upośledzeniami, jest promowanie ich zatrudnienia w miejscach, w których praca wymagałaby wykonywania prostych, powtarzalnych czynności. Terapia w WTZ mogłaby być wstępem pozwalającym na wyuczenie dyscypliny pracy, kolejnym krokiem byłoby zatrudnienie. Dobrym rozwiązaniem, stosowanym także częściowo w WTZ, byłoby zatrudnienie wspomagane przez asystenta zawodowego. W Warsztatach asystenci wykańczają produkty poddane wstępnej obróbce przez ich uczestników.

Według części badanych elementem sprzyjającym zatrudnieniu osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie zawodowe jest emigracja zarobkowa polskich robotników. Jej efektem jest odpływ wielu pracowników fizycznych, których z powodzeniem mogą zastąpić osoby, które z racji swojej niepełnosprawności nie są tak mobilne, a jednocześnie mogą wykonywać pewne czynności, których do tej pory podejmowali się emigrujący. Jako przykład zawodu, w którym występuje tego typu deficyt pracowników, podawana jest profesja mechanika samochodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *