Dobre praktyki – Powiat ełcki cz. III

Szczególnie wyrazista jest wizja kreślona przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (zwłaszcza zajmujące się opieką i kształceniem5). Wskazują one na całe spektrum prac, do których można zatrudniać młodych pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym, na przykład upośledzonych umysłowo:

Im bardziej pracochłonna, tym więcej pracy prostej, ręcznej, którą nasi chłopcy wykonują z dużą wytrwałością (przedstawiciel DPS „Tęczowy Dom” Sióstr Benedyktynek Misjonarek). Czy on musi być piekarzem? Dla wielu z nich wystarczyłoby być pomocnikiem piekarza (przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Paradoksalnie, to właśnie organizacje będąc „najbliżej” niepełnosprawnych najlepiej widzą możliwości, korzyści i potencjał tkwiący w elastycznych i nietypowych formach zatrudniania tych osób6. Wskazywana jest potrzeba elastyczności: rewizji ukształtowanych i zrutynizowanych instytucji działających wewnątrz firmy, to jest ról i relacji, między innymi procedur zarządzania i kierowania pracą: dostosowania formy zatrudnienia do rodzaju niepełnosprawności pracownika, na przykład wspomagania (w kwestiach bezpieczeństwa, i reprezentowania wobec pracodawcy) pracowników upośledzonych umysłowo, niewidomych (skąd duże nadzieje wiązane z grupowymi formami pracy i zatrudnianiem z asystentem tej grupy osób), a także elastyczności „sytuacyjnej”, związanej z czasową niedyspozycją pracownika, lub po prostu specyfiką możliwości ukształtowanych przez niepełnosprawność osoby ze schorzeniami psychicznymi […] mają swój świat i często przychodzą na produkcję i stoją, patrzą się gdzieś w sufit […] z [nimi] jest na pewno ciężej pracować kierownikom (przedstawiciel Zakładu Pracy Chronionej). Wskazują po pierwsze na ograniczenie stosowalności elastycznych form zatrudniania przez narzucone przez PFRON warunki współpracy z osobą niepełnosprawną (zatrudnienie na etat na morzonych stanowiskach pracy), po drugie na brak zainteresowania formami. za którymi nie idzie bezpośrednio korzyść finansowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *