Dobre praktyki w Gdyni

W Gdyni wdrożono wiele rozwiązań, które przyczyniły się do polepszenia przygotowania zawodowego i zatrudnienia niepełnosprawnej młodzieży na lokalnym rynku pracy. Trudno wymienić te najistotniejsze działania, gdyż cały system wsparcia osób niepełnosprawnych w Gdyni, zdaje się być przykładem dobrej praktyki, w którą zaangażowanych jest wiele lokalnych podmiotów. Rozwiązania stosowane w Gdyni mają różną skalę. Są takie, które angażują kilka jednostek i zasięg ich działania jest szeroki, oraz takie, które dotyczą indywidualnej osoby niepełnosprawnej i odpowiadają na jej specyficzną, zaistniałą potrzebę. Zarówno jedna, jak i druga grupa dobrych praktyk jest potrzebna ze względu na cele, które dzięki nim zostają osiągnięte. Działania podejmowane na szeroką skalę umożliwiają dotarcie do znacznej grupy osób niepełnosprawnych oraz mają oddźwięk społeczny – są widoczne również dla osób pełnosprawnych w regionie. Działania o mniejszym zakresie umożliwiają rozpoznanie konkretnego problemu i zagwarantowanie ukierunkowanego wsparcia. Zaznaczyć również należy, iż w Gdyni podejmowanych jest wiele działań, które nie dotyczą bezpośrednio kształcenia lub zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych, ale które mają wpływ pośredni i dzięki nim realizacja polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych staje się łatwiejsza. Do istotnych dobrych praktyk realizowanych w Gdyni zaliczyć można:

– otwartość Prezydenta Miasta na wszelkie dobre inicjatywy dotyczące niepełnosprawności oraz jego aktywne kreowanie i poparcie dla polityki Gdyni, w której nic nie dzieje się bez udziału osób niepełnosprawnych:

– bardzo ścisłą współpracę podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim jednostek Urzędu Miasta z innymi publicznymi podmiotami działającymi w powiecie oraz z lokalnymi pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne:

– współpracę administracji samorządowej z lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, która ułatwia wgląd podmiotów publicznych w problemy poszczególnych grap osób niepełnosprawnych i możliwie szybką reakcję na zaistniałe potrzeby: utworzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta. Zatrudnienie w nim tłumacza języka migowego oraz osoby niepełnosprawnej, która posiada pełną i kompleksową wiedzę dotyczącą problemów, na które napotykają niepełnosprawni, oraz która jednocześnie jest istotnym przykładem tego, że niepełnosprawność nie zamyka drogi do pełnej samodzielności, aktywności i sukcesu zawodowego: monitoring zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na konkretne zawody. Tworzenie klas zawodowych o profilu zgodnym z potrzebami rynku pracy: działalność Fundacji Gospodarczej – lokalnej organizacji pozarządowej, która bardzo aktywnie działa na rzecz przygotowania zawodowego i aktywizacji zawodowej gdynian, także tych niepełnosprawnych. Powołanie przez Fundację Gospodarczą „Pomorskiego Miasteczka Zawodów”, w którym każda osoba może skorzystać z doradztwa zawodowego, zasięgnąć informacji na temat potencjału lokalnego rynku oraz zapoznać się z ofertami pracy: zaangażowanie pełnomocnika do spraw edukacji w rozwiązywanie indywidualnych problemów z zakresu kształcenia niepełnosprawnej młodzieży. Podejmowanie działań służących temu, aby każda młoda osoba niepełnosprawna mogła podjąć naukę w wybranej przez siebie szkole, w wybranej przez siebie klasie, jeśli merytorycznie jest do tego przygotowana: projekt „Sprawdzeni przez życie, rzetelni w pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy oraz Fundację Gospodarczą, skierowany jest do osób niepełnosprawnych, pracodawców i doradców zawodowych. Przewiduje szkolenia, których celem jest pomoc w skuteczniejszej realizacji usług doradczych, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz kampanię informacyjno-promocyjną przybli- żającąprawne i ekonomiczne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wsparcie przez miasto wielu projektów ukierunkowanych na pomoc niewielkim grapom młodych osób niepełnosprawnych lub osobom indywidualnym, co w sposób znaczący podnosi jakość ich życia i gwarantuje wysoki poziom udzielonego wsparcia.

Niepełnosprawność, której towarzyszy bezrobocie, utrudniony dostęp do pracy i edukacji oraz wielu innych problemów, stała się wyzwaniem dla wielu mieszkańców Gdyni, zaangażowanych w tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Sukces, który został osiągnięty nigdy nie mógłby być zrealizowany gdyby nie współpraca – najlepsza praktyka tego miasta. Widząc wysiłek mieszkańców Gdyni w tworzenie środowiska bez barier można mieć pewność, że zmiana negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, odpowiedź na pojawiające się potrzeby oraz pełna integracja rozumiana jako normalność, są możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *