Dobre praktyki w Rudzie Śląskiej

W czasie wywiadów prowadzonych w Rudzie Śląskiej częstokroć powtarzało się kilka elementów podawanych jako ewidentnie udane praktyki dotyczące przygotowania zawodowego i zatrudnienia niepełnosprawnych. Szczególnie podkreślane było istnienie systemu wczesnego wykrywania i opieki nad młodymi osobami ze szczególnie głębokim stopniem niepełnosprawności. Inny element warty podkreślenia, to świadoma polityka zatrudnieniowa instytucji publicznych, stawiająca na pracę osób niepełnosprawnych. Niebezpośredni, acz znaczący wpływ na szanse osób niepełnoprawnych na miejskim rynku pracy ma prowadzona przez władze miasta stopniowa likwidacja barier architektonicznych.

Na system, mający na celu wczesne wykrywanie i odpowiednie kierowanie młodzieży niepełnosprawnej składa się wiele instytucji wymienionych i opisanych poniżej. Małe dzieci z zaburzeniami wyłapują już pediatrzy. Dla dzieci od lat trzech funkcjonuje Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych. Następnie dzieci mogą trafiać do przedszkoli integracyjnych – cztery takie placówki istnieją na terenie Rudy Śląskiej. Kolejną częścią systemu są szkoły podstawowe i gimnazja z klasami integracyjnymi. Na terenie miasta funkcjonuje sześć szkół podstawowych i dwa gimnazja z klasami integracyjnymi. W wyborze drogi edukacyjnej na etapie szkolnym pomaga Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Poradnia rekomenduje uczniom niepełnosprawnym dalszy kierunek kształcenia. Rodzice otrzymują informację o tym, do której szkoły dziecko może się udać, w zależności od jego niepełnosprawności. Placówki są dobierane w sposób zindywidualizowany. Dla osób z nie- pełnosprawnościami o charakterze intelektualnym są to tak zwana Szkoła Życia, Zespół Szkół Specjalnych nr 7, także Licea Profilowane. Osoby o głębszym upośledzeniu trafiają do tak zwanej Szkoły Życia – czyli Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. Świętego Łukasza. Zespół Szkół nr 3 obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum, a jej uczniowie mogą pozostawać w placówce do ukończenia 25 roku życia. W szkole kształci się około 130 uczniów. Odrębną placówką przygotowującą młodzież niepełnosprawną do zawodu, jest funkcjonujący od trzech lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych. Zespół dzieli się na szkołę zawodową, w której kształci się 163 uczniów i szkołę przysposabiającą do zawodu (24 osoby). Nauka w szkole odbywa się w klasach wielozawodowych. Dzięki dofinansowaniu ze strony miasta nauka zawodów dwuletnich jest przedłużana do trzech lat. Szkoła Specjalna ściśle kooperuje z Centrum Kształcenia Praktycznego i z Cechem Rzemiosł Różnych, w których odbywają się praktyki oraz egzaminy czeladnicze. Co prawda, w mieście nie ma szkół ponadgimnazjalnych integracyjnych bądź z klasami integracyjnymi, jednak wiele osób niepełnosprawnych kształci się w pozbawionych barier architektonicznych szkołach ogólnodostępnych – liceach i technikach. Organizowane są także dowozy uczniów do szkół. W Rudzie Śląskiej realizowane są tak zwane godziny rewalidacyjne – dodatkowe zajęcia dla osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Miasto, jako jedno z nielicznych na Śląsku, przekazuje środki na te zajęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *