Elastyczność regulowana pracy

Tematem podnoszonym przez wiele środowisk działaj ących na rzecz aktywizacji młodych osób niepełnosprawnych jest postulat rozwoju takich form pracy, które można określić terminem elastyczności sytuacyjnej. Jest to wspieranie i towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w podejmowaniu przez nią ról zawodowych na otwartym rynku pracy. Formy zatrudnienia wspomaganego10 są kierowane przede wszystkim do osób, które ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności trafiały do tej pory do Zakładów Pracy Chronionej lub pozostawały bierne zawodowo. W wypadku młodych osób działania te są szczególnie ważne, ponieważ utrwalenie stanu bierności zawodowej po szkole, skutkuje na ogół pozostawaniem poza rynkiem pracy przez całe życie. Szczególną formą, która może być stosowana na chronionym i otwartym rynku pracy mogą być elastyczne stanowiska pracy możliwe do wykorzystania w ramach podziału stanowiska pracy i grupowej organizacji pracy. To rozwiązania, które umożliwiałyby zatrudnianie osób o różnych schorzeniach w ramach wspólnego wykonywania zadań, na przykład w spółdzielniach socjalnych czy innych zakładach z chronionego i otwartego rynku pracy.

Wszystkie wspomniane powyżej rodzaje elastyczności można sprowadzić do ogólnego terminu. Proponuję je nazwać: elastycznością regulowaną. Postulat elastyczności regulowanej powinien być uwzględniany w procesie aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. Upowszechnieniu nietypowych form zatrudnienia, znacznie lepiej dopasowanych do wielu rodzajów schorzeń i uwarunkowań lokalnych, powinny towarzyszyć pewne gwarancje bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych i pracodawców. Chodzi o wypracowanie takich rozwiązań, które w ramach flexicurity policy, godziłyby interes ekonomiczny nieodłączny w działalności gospodarczej z postulatami niedyskryminacji ze względu na stan zdrowia i zasadami solidarności społecznej wobec grup słabszych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *