Filary procesu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Dostęp do zatrudnienia młodej osoby niepełnosprawnej jest wypadkową jej uwarunkowań biograficznych (drogi edukacyjnej, wsparcia rodziny) i sytuacji na rynku pracy. Podstawowy nierozwiązany problem to trudność „spotkania się” na rynku pracy pracodawcy i pracobiorcy, w tym wypadku młodej osoby niepełnosprawnej. Bariery zatrudnienia istnieją po stronie pracodawcy, po stronie osoby niepełnosprawnej i po stronie instytucji, których celem jest wspieranie aktywizacji zawodowej.

Odpowiadając na pytanie, czy nietypowe formy zatrudnienia mogą być szansą na zwiększenie aktywności zawodowej niepełnosprawnej młodzieży, należy podkreślić, że instytucjonalizacja elastycznych form zatrudnienia znajduje się we wczesnych fazach tego procesu. W badanych środowiskach wiele tych form jest nieznanych lub są traktowane jako innowacje. Proces uzwyczaj- nienia, czyli pojawienia się nowych struktur, na przykład agencji pracy tymczasowej, firm zatrudniających telepracowników czy proces obiektywizacji, czyli włączenia elastycznych form do lokalnych programów działania ma miejsce w niewielu badanych powiatach, głównie dużych ośrodkach miejskich na przykład w Gdyni, ale i tam, gdzie istnieje wiedza i świadomość władz lokalnych na przykład w powiecie Złotoryj skim.

Typowe formy zatrudnienia są wymuszane przez instytucjonalną konieczność, czyli regulacje PFRON związane z dofinasowaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Mała elastyczność w wyborze form zatrudniania nie skłaniała pracodawców do szukania innych rozwiązań, a urzędów pracy do działań innowacyjnych związanych z ich promowaniem. Pracodawcy muszą widzieć korzyści związane z zatrudnieniem w elastycznych formach osób niepełnosprawnych. Większa elastyczność mogłaby być atutem, ale trzeba zmienić postawy w wielu środowiskach i dostarczyć wiedzy, której brakuje. Wielokrotnie powtarzano zdanie, że nietypowe formy zatrudnienia to taka ciekawostka, która może nieznacznie wpłynąć na poprawę sytuacji zawodowej młodzieży.

Analizując uwarunkowania procesu instytucjonalizacji wykorzystania typowych i nietypowych form zatrudnienia w procesie aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych można odwołać się do następujących filarów tego procesu9:

– regulacyjnego opierającego się na przymusie: jest to prawo, przepisy, procedury:

– normatywnego opierającego się na wartościach: są to wartości, oczekiwania, konformizm, wykonywanie obowiązków:

– kognitywnego (poznawczego) opierającego się na kwalifikacjach, ortodoksji profesjonalnej: są to powszechnie uznane koncepcje, teorie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *