Młodzi niepełnosprawni we Wrocławiu – bariery i kariery

Powierzchnia powiatu wrocławskiego to 1116,2 w km2 (5,6% powierzchni województwa). W skład powiatu wchodzi 9 gmin1. Natomiast powierzchnia ogólna miasta Wrocławia to 293 km2. Pod koniec 2003 roku (31 grudnia 2003 roku) w powiecie wrocławskim stan ludności według stałego miejsca zameldowania wynosił 97 552 osób. Przyrost naturalny był ujemny, liczba dzieci i młodzieży (w przedziale wiekowym 0-18 lat) wynosiła 24 5002. W mieście Wrocławiu stan ludności ogółem w 2005 roku wynosił 635,9 tysięcy osób3.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu stopa bezrobocia w powiecie wrocławskim wyniosła (według stanu na 30 czerwca 2004 roku) 21,1%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wyniosła ogółem 7121 osób, z czego najwięcej, bo aż 36%, to osoby pozostające bez pracy ponad 24 miesiące4. W samym Wrocławiu natomiast stopa bezrobocia w 2004 roku wynosiła 11%.

Szacuje się, że w powiecie wrocławskim jest przeszło 13 tysięcy osób niepełnosprawnych (13 319 osób), które stanowią 14% wszystkich mieszkańców powiatu. Najwięcej osób niepełnosprawnych jest w przedziale wiekowym 45-64 lat i 65-79 lat (odpowiednio 5501 i 4385 osób). W przedziale wiekowym 16-29 lat w 2003 roku było 640 niepełnosprawnych5. Z kolei według danych zgromadzonych w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku w powiecie wrocławskim ogólna liczba osób niepełnosprawnych wy- nosła 10 341 osób. Z tej populacji aktywnych zawodowo było 1499 osób, z czego 1261 to pracujący, a 238 osób to bezrobotni. Biernych zawodowo było 8797 osób, a o nieustalonym statusie na rynku pracy 45 osób6. Według danych wrocławskiego PCPR-u liczba rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci i młodzież (do 18 roku życia) w powiecie wrocławskim w 2003 roku wynosiła 958, a liczba rodzin z długotrwale chorymi dziećmi i młodzieżą: 1143 (w pierwszym półroczu 2004 r. odpowiednio 746 i 684 rodzin)7.

Jeżeli chodzi o niepełnosprawnych w mieście Wrocławiu to według danych Wrocławskiego Urzędu Statystycznego w 2004 roku odnotowano 6523 osób niepełnosprawnych. Brak jest danych na temat zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych na terenie Wrocławia. Żadna instytucja ani organizacja nie prowadzi tego typu statystyk. Bardzo trudno jest zatem zebrać wiarygodne dane na temat liczby niepełnosprawnej młodzieży i jej szans edukacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *