Polityka integracji społecznej – ciąg dalszy

Występuje większa zdolność do stosowania instrumentów zarządzania strategicznego, co umożliwia formułowanie i etapowe wdrażanie wieloletnich programów rozwiązywania problemów osób niepełnospraw- nych. Działania te odchodzą od schematu doraźności i „ratunkowego” charakteru udzielanego wsparcia.

Wzrost znaczenia samorządu terytorialnego w realizacji polityki publicznej w sferze wsparcia dla osób niepełnosprawnych ujawnia jednak poważny problem silnego różnicowania zasobów społecznych i zdolności administracyjnych, które są angażowane w przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. Mamy tu do czynienia z dwoma modelowymi stanami rzeczy:

Polityka integracji społecznej realizowana w metropoliach miejskich, w których pojawia się efekt łączenia następujących czynników: silne samorządy + wieloaspektowe podejście do problemu + powoływanie specjalistycznych struktur + aktywizacja struktur społeczeństwa obywatelskiego (dialog obywatelski). W rezultacie w większości metropolii miejskich mamy do czynienia z wyartykułowaną, strategiczną wizją rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, która jest wdrażana, co prawda z większą lub mniejszą skutecznością, ale przynosi stałą poprawę sytuacji.

Polityka integracji społecznej realizowana w obszarach wiejskich i małomiasteczkowych. Tu z kolei mamy do czynienia z występowaniem następującego syndromu: słabe samorządy (małe zasoby + małe zdolności administracyjne + peryferyjność miejscowych elit kierowniczych) + minimalizacja działań (wykonywanie zobowiązań formalnych i biurokratycznych) i segmentacja wykonywania zadań + ograniczanie się do działalności opiekuńczo-socjalnej oraz działań doraźnych, wynikłych na skutek nagłych wypadków. Generalnie sytuacja ta charakteryzuje się brakiem zdolności do opracowania i realizowania kompleksowej polityki integracji społecznej osób niepełnosprawnych i marginalizowaniem tych zagadnień w funkcjonowaniu władz publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *