Postulat elastyczności sytuacyjnej

Uznawano także, że każda forma zatrudnienia zgodna z prawem jest lepszą formą, niż zatrudnienie w szarej strefie: wszystkie formy przewidziane prawem byłyby szansą dla młodych niepełnosprawnych (samorząd, powiat inowrocławski).

Ocena nietypowych czy elastycznych form zatrudnienia co podkreślali niektórzy rozmówcy, zależała od tego, czy mówiono o aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, czy też o ich docelowym zatrudnianiu. Na ogół wszyscy byli zgodni, że każda z tych form jest dobra, aby młodzież zaktywizować. natomiast występowały różne opinie o tym, na ile byłyby one pożądane w przypadku dłuższego zatrudnienia. Generalnie jednak podkreślano, że dla młodych osób są na ogół korzystne, ponieważ pozwalają im zdobyć doświadczenie zawodowe, skłaniają do mobilności i aktywności zawodowej jeżeli chodzi o młode osoby, to sądzę, że takie umowy, jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, to myślę, że oni podchodzą do tego, że to jest atrakcyjne […] bo mają zatrudnienie, mają zadanie [.. ,\ jeżeli chodzi natomiast o osoby starsze, to z pewnością wolą bezpieczeństwo ponad zarobki […] pełen pakiet socjalny (PUP, powiat skarżyski).

W wypowiedziach pracodawców z chronionego rynku pracy, pracowników PCPR, przedstawicieli organizacji pozarządowych pojawiał się postulat elastyczności sytuacyjnej. Rozumiano go jako wspieranie osoby niepełnosprawnej w procesie wykonywania przez nią pracy zawodowej. Funkcje te mógł sprawować bezpośredni przełożony lub asystent osoby niepełnosprawnej . Jako przykład takich rozwiązań wskazywano na grupową organizację pracy, formę łączącą współdziałanie i kontrolę pracy osób niepełnosprawnych. Inny przykład elastyczności sytuacyjnej to zatrudnienie wspierane, z asystentem pracy stosowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej i postrzegane jako bardzo dobre rozwiązanie zatrudnienie z asystentem, to by było jakieś rozwiązanie, bo na przykład, jeśli osoba z upośledzeniem umysłowym wdroży się w pewne czynności, to może to potrwać długo, ale jeśli będzie miała te swoje pieniążki za to, to może to będzie jakieś rozwiązanie (NGO, Ruda Śląska).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *