Powiat żarski – wiele inicjatyw i bariery systemowe

Powiat żarski położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Zajmuje powierzchnię 1394 km2, a zamieszkuje go 99 200 osób. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku 14,3% ludności Polski stanowiły osoby niepełnosprawne1. Na poziomie województwa lubuskiego odsetek ten jest znacznie wyższy – wynosi 17,5%. Natomiast na poziomie powiatu żarskiego liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 18 158, co stanowiło aż 18,2% zamieszkującej na tym terenie ludności.

Z populacji niepełnosprawnych zamieszkujących powiat żarski, większość zamieszkuje miasta (10 940 niepełnosprawnych, 60%). Natomiast relatywizując liczbę niepełnosprawnych do liczby ludności, okazuje się, że niepełnosprawni są nadreprezentowani na wsi. Tendencję tę ilustruje wskaźnik, określający liczbę niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców, który przyjmuje wartość 177, dla miast a 189 dla wsi. Ponadto, w populacji nadreprezentowane są kobiety niepełnosprawne. Na 1000 kobiet zamieszkujących powiat aż 190 jest niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne w powiecie żarskim są w przeważającym stopniu nieaktywne na rynku pracy. W 2002 roku aż 86 % niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym było biernych zawodowo. Udział tych osób w omawianym powiecie był większy niż w całym województwie oraz przewyższał średnią krajową. Problem bezrobocia, dotykał jedynie 3% populacji niepełnosprawnych. Na podobnym poziomie kształtuje się stopa bezrobocia rejestrowanego, które pod koniec pierwszego półrocza 2006 r. wyniosło 3,3%2. Można więc na tej podstawie wnioskować, że zasadniczym problemem w badanym obszarze jest bierność zawodowa osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *