Powiat złotoryjski – miejsce, gdzie wszystko jest możliwe

Powiat złotoryjski to powiat rolniczy położony w województwie dolnośląskim. Jednym z głównych problemów, z jakim zmagają się jego mieszkańcy jest wysokie bezrobocie. Odsetek osób bez pracy wynosi aż 34,6% i od kilku lat utrzymuje się na tym poziomie. Powierzchnia powiatu wynosi 575,45 km2, w tym większość stanowią użytki rolne. W skład powiatu złotoryj skiego wchodzą miasta, takie jak Złotoryja i Wojcieszów Świerzawa, gminy miejskie Złotoryja i Wojcieszów gminy miejsko-wiejskie Świerzawa oraz gminy wiejskie Zagrodno i Pielgrzymka1.

W powiecie mieszka – według danych z 2005 roku – 45938 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 79,83 osób na kilometr kwadratowy2. Ponadto w porównaniu do początku 2000 roku liczba ta zmalała. Również z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugiej połowie 2003 roku notowano w powiecie złotoryjskim ujemny przyrost naturalny.

Dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku informują, że w powiecie jest 6125 osób niepełnosprawnych3. W tej grupie ponad 80% (5042 osoby) to osoby bierne zawodowo, czyli pozostające poza rynkiem pracy. Wśród aktywnych zawodowo osób 744 (68%) osób to osoby pracujące. Pozostałe 32% to osoby bezrobotne (322 osoby). W momencie realizacji Spisu Powszechnego powiat złotoryjski pod względem odsetka osób pracujących lokował się poniżej przeciętnej w województwie (74,5%).

Wydaje się, że dzięki inicjatywom powiatowym rozpoczętym w ostatnich latach sytuacja dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim poprawiła się. W pewnym zakresie potwierdzają to dane z Powiatowego Urzędu Pracy z końca 2005 roku. Liczba osób niepełnosprawnych wynosiła wówczas 7287. Osób bezrobotnych było 330, co stanowi 4,5%. Analogiczny odsetek dla danych z przeprowadzonego trzy lata wcześniej Narodowego Spisu Powszechnego był wyższy i wynosił 5,2% (322 z 6125 osób). Jak widać odsetek bezrobotnych – choć nieznacznie – to jednak zmniejszył się. A jak sytuacja przedstawia się wśród grupy najbardziej nas interesującej – osób młodych? Według danych PUP w Złotoryi z 2005 roku wśród ogółu niepełnosprawnych 300 osób nie ukończyło 15 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy nie dysponuje danymi w podziale na kategorie wiekowe 16-29 lat, jednak według szacunków w tym przedziale jest około 500 osób. Ze względu na brak dokładnej wiedzy odnośnie liczebności tej grupy, odsetek bezrobotnych może być podany jedynie w przybliżeniu: zarejestrowani w PUP jako bezrobotni stanowią 4,4% osób w przedziale 16-29 lat. Bezrobocie w tej grupie jest więc podobne jak wśród ogółu niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *