Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat limanowski

Mimo że pracodawcy z powiatu limanowskiego deklarują chęć i możliwość zatrudnienia większej niż do tej pory liczby młodych osób niepełnosprawnych, problemem jest brak chętnych do podjęcia pracy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, zdaniem większości rozmówców, brak odpowiedniej motywacji finansowej dla niepełnosprawnych. Renta, jaką otrzymują osoby niepełnosprawne, jest na tyle wysoka, że podjęcie pracy za płacę minimalną staje się nieopłacalne. Obawa przed jej utratą może powodować rozrost szarej strefy – niepełnosprawni wolą pracować bez umowy, zachowując prawo do świadczeń. Braki w podaży pracowników niepełnosprawnych są potęgowane przez duże rozproszenie ludności na terenie powiatu. Koszty, związane z ewentualnym dojazdem do miejsca pracy, są ostatecznym powodem rezygnacji z podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwie, którego siedziba oddalona jest od miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Rozwiązaniami, prowadzącymi do wyjścia z tej sytuacji, mogłyby być zmiany w przepisach dotyczących świadczeń rentowych. Zlikwidowanie obawy niepełnosprawnych przed utratą renty (zwiększenie pułapu zarobków, jakie może otrzymywać niepełnosprawny pracownik bez cofnięcia przysługującego mu świadczenia) mogłoby być jednym z wyjść. Inne, bardziej radykalne rozwiązania, to obniżenie renty, bądź zwiększenie płacy minimalnej, która niedostatecznie motywuje do pracy. Z kolei kwestię dojazdów do miejsca pracy mogłoby częściowo rozwiązać dofinansowanie transportu pracowników niepełnosprawnych.

Postulatem pracodawców, który, ich zdaniem, mógłby się przyczynić do wzrostu zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych, jest wzrost ilości środków przeznaczanych przez państwo na przyuczanie do zawodu w miejscu pracy. Według pracodawców, szkolenie pracowników już w miejscu pracy jest dużo bardziej efektywne, aniżeli szkolenia prowadzone przez urząd pracy. Takie rozwiązanie popierają oni także faktami dotyczącymi szkoleń organizowanych przez PUP. Zainteresowanie nimi jest nikłe. W 2005 roku urząd pracy przeszkolił 17 osób, w 2006 roku zamierzano przeszkolić 20 osób, ale, mimo posiadanych środków na ten cel, nie udało się go zrealizować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *