Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat skarżyski cz. II

Co istotne w tym kontekście, także w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010, zawierającej diagnozę problemów społecznych w powiecie (w tym problemu niepełnosprawności), w ogóle nie wspomina się o działaniach, jakie podejmował powiat w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wymienione są jedynie przykłady działań związanych z rehabilitacją społeczną (turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się). Także większość planowanych działań dotyczy rehabilitacji społecznej.

Druga kwestia związana z regulacjami prawnymi dotyczy pobierania przez osoby niepełnosprawne rent lub emerytur3. Osoby podejmujące pracę muszą liczyć się z tym, że świadczenia ulegną zawieszeniu, jeśli uzyskiwany przez nie przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia. W sytuacji, kiedy znaczna część osób niepełnosprawnych sądzi, iż traci świadczenia na stałe (w rzeczywistości ulegają one zawieszeniu i w sytuacji nieosiągania przychodu zostają wznowione), kwestia ta okazuje się być decydująca – osoba niepełnosprawna w ogóle rezygnuje z poszukiwania pracy. Dlatego, zdaniem badanych, niezbędne są kampanie informacyjne skierowane zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i pracodawców, służb zatrudnienia. Celem takich kampanii byłaby zmiana mentalności, zarówno samych osób niepełnosprawnych, jak i pracodawców. Dla części osób niepełnosprawnych, otrzymanie orzeczenia o niepełnosprawności staje się bowiem powodem automarginalizacji na przykład moi znajomi oni uważają, że jak dostali orzeczenie o niepełnosprawności, to oni się po prostu nie nadają do pracy […] Duża część osób niepełnosprawnych to są także osoby bardzo roszczeniowe […] mnie los skrzywdził, więc mi się należy [.. .\jest w tych ludziach odrobina agresji takiej (przedstawiciel szkolnictwa).

Monitorowanie losów osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa

Pracodawcom natomiast brakuje często podstawowej wiedzy na temat konkretnych korzyści, jakie może im dać zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Nie wiedzą także, gdzie potrzebną im wiedzę mogliby zdobyć. Uważa się, że potrzebny jest zbyt duży wkład – opiekun, przystosowanie, w porównaniu do korzyści (przedstawiciel PUP). Barierą jest więc stereotypowe postrzeganie się obu stron – wzajemne wyobrażenia, których silnym komponentem jest po prostu strach. Wynika to przede wszystkim z niewiedzy.

Rozmówcy wskazywali również na konieczność monitorowania losów osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa. Obecnie (głównie ze względu na brak świadomości rodziców, ale i brak efektywnego systemu wsparcia) często dzieje się tak, że niepełnosprawność dziecka zostaje zdiagno- zowana dopiero, gdy zaczyna ono realizować obowiązek szkolny, czyli całe te sześć lat, kiedy dzieci słyszące tak wiele się uczą, dzieciom głuchym jest to odebrane (przedstawiciel organizacji pozarządowej). Konieczna jest więc wczesna diagnoza potrzeb dziecka a potem doradztwo zawodowe na każdym szczeblu edukacji, by móc kształcić dziecko w zawodzie, w którym nie tylko będzie miało szansę realizować się, ale i na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Zdaniem badanych, brakuje „banku danych” na temat osób niepełnosprawnych: liczby osób niepełnosprawnych, struktury wiekowej, wykształcenia, stopnia niepełnosprawności. Brak więc świadomości, ile w ogóle jest osób niepełnosprawnych. Nie wiemy, gdzie one są (przedstawiciel PUP).

Powinny także zostać przeprowadzone odpowiednie badania rynku, aby osoby niepełnosprawne wiedziały, co w ogóle oferuje im rynek pracy, w jakich zawodach powinny być kształcone. Sporządzenie spisu osób niepełnosprawnych utrudnia jednak nakładanie się orzeczeń wydawanych przez trzy jednostki orzekające: Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego4. Jak stwierdził jeden z rozmówców, żeby zrobić taką bazęzuwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, to musielibyśmy praktycznie zrobić spis taki […] wejść do każdego domu (przedstawiciel PCPR).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *