Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat strzyżowski cz. II

Problemem, na który zwracali uwagę respondenci z powiatu strzyżow- skiego, jest także zjawisko polegające na naciskaniu pracodawcy na pracowników, aby ci starali się o uzyskanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności. Pracodawca uzyskuje w ten sposób dodatkowe korzyści, w postaci dofi- nansowań i ulg, nie stosując wobec pracownika żadnej taryfy ulgowej. W ten sposób tworzy się patologiczna sytuacja, w której środki przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wykorzystywane są w sposób niewłaściwy.

Elastyczne formy zatrudnienia, na które badani najczęściej zwracali uwagę jako na rozwiązania, które mogłyby się sprawdzić, to chałupnictwo, telepraca i zatrudnienie wspomagane przez asystenta zawodowego. Chałupnictwo już wcześniej sprawdzało się w powiecie, jednak ze względów ekonomicznych wiele przedsiębiorstw wycofało się z tej formy pracy. Do tej pory praca chałupnicza występuje we wspomnianym wyżej przedsiębiorstwie, zajmującym się produkcją mebli. Niepełnosprawni z terenu powiatu zajmują się chałupniczo również wikliniarstwem i haftem. Telepraca według badanych byłaby korzystna, pod warunkiem zwiększenia informatyzacji powiatu. Niemniej już teraz kilkoro niepełnosprawnych pracuje na takiej zasadzie. Obie wyżej wymienione formy zatrudnienia byłyby korzystne ze względu na to, że minimalizują one bariery związane z ograniczoną mobilnością pracowników niepełnosprawnych. Podobnie jest w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu i zatrudnienia wspomaganego przez asystenta. Wszystkie te formy wymagają jednak pewnej popularyzacji, ponieważ obecnie występują rzadko.

Potrzebą, na którą zwracano uwagę, jest utworzenie ośrodka informacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Jednym z jej zadań byłoby pośredniczenie pomiędzy osobami niepełnosprawnymi poszukującymi pracy a ich potencjał- nymi pracodawcami. W takim centrum informacyjnym zarówno niepełnosprawny, jak i pracodawca, otrzymywaliby kompleksową informację na temat możliwości zatrudnienia, zatrudniania, szkoleń i tym podobne. Mogłaby być to jednostka funkcjonująca przy urzędzie pracy, bądź istniejąca niezależnie w strukturach administracji samorządowej.

Placówką, której brakuje na terenie powiatu strzyżowskiego jest Zakład Aktywności Zawodowej, dający zatrudnienie osobom o głębszej niepełnosprawności. Na terenie powiatu istniejąjedynie Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). Zakład mógłby być miejscem, do którego trafiałyby osoby z warsztatów po odbyciu w nich wstępnej rehabilitacji zawodowej. Jednocześnie pojawiłaby się szansa na zwolnienie części miejsc w warsztatach, co dałoby szansę na rehabilitację kolejnym młodym osobom niepełnosprawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *