Propozycje dobrych rozwiązań w Gdyni

Podniesienie konkurencyjności młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy wymaga zapoczątkowania wielu procesów, które w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływać będą na wszelkie podmioty biorące udział w procesie ich aktywizacji zawodowej. Dobre rozwiązania, które pojawiają się w Gdyni, zazwyczaj są wdrażane i stają się dobrymi praktykami. Rozmówcy wskazują jednak na wiele istniejących problemów, których rozwiązanie możliwe jest wyłącznie na szczeblu centralnym. Reformy w tych dziedzinach mogłyby korzystnie wpłynąć na sytuację zawodową młodych osób niepełnosprawnych oraz ułatwić wdrażanie dobrych rozwiązań na lokalnym rynku pracy. Do działań, które mogłyby przynieść oczekiwane w tym zakresie rezultaty zalicza się, zdaniem rozmówców, przede wszystkim opisane poniżej elementy.

Wdrożenie rozwiązań, które w istotny sposób zmniejszyłyby koszty pracy, które ponosi pracodawca, zdaniem rozmówców, miałoby istotny wpływ na zwiększenie ilości zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Przed tworzeniem nowych miejsc pracy pracodawcę bardzo często powstrzymują koszty, które z utrzymaniem pracownika będą związane. Oferowany przez PFRON system motywowania pracodawcy do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym przypadku nie wydaje się być wystarczający. Istotne jest także to, że decydując się na tworzenie nowego miejsca pracy, większość pracodawców woli zatrudnić osobę pełnosprawną, którą obowiązuje ośmio-, a nie siedmiogodzin- ny dzień pracy. Dodatkowy brak jednoznacznych informacji na temat dalszych losów PFRON-u, które docierają do pracodawców oraz ciągłe zmiany przepisów, nie wpływają pozytywnie na zmianę negatywnych postaw przyjętych przez niektórych pracodawców. Obniżenie kosztów pracy oraz przyjęcie jasnej i jednoznacznej polityki wobec zatmdnienia osób niepełnosprawnych ułatwiłoby podmiotom zaangażowanym w środowisku lokalnym prowadzenie działań motywujących pracodawców do większej otwartości na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *