Propozycje dobrych rozwiązań we Wrocławiu – ciąg dalszy

Wreszcie zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymaga wiedzy, ile tych osób jest, w jakiej są sytuacji życiowej, jednym słowem danych o niepełnosprawnych jako grupie społecznej. Aby stworzyć diagnozę i planować działania należy posiadać statystyki. Takich wiarygodnych danych brak. Podsumowując, aby zwiększyć szanse zatrudnienia młodych niepełnosprawnych na terenie Wrocławia należy:

– na poziomie ogólnopolskim – nie ograniczać zakresu rynku chronionego poprzez zmniejszanie zachęt finansowych dla pracodawców (istotne jest, aby przyjmując zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych uwzględnić postulaty pracodawców):

– stworzyć jednolity system orzekania o niepełnosprawności:

– udrożnić przepływ informacji pomiędzy partnerami instytucjonalnymi zaangażowanymi w działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

– prowadzić badania dotyczące osób niepełnosprawnych jako grupy społecznej, ustalić jej wielkość i potrzeby:

– rozszerzyć zakres pomocy celowej dla uczących się osób niepełnosprawnych, korzystając z pozytywnych doświadczeń programu Student:

– młodzież niepełnosprawna (mająca stosunkowo dobrą ofertę edukacyjną w porównaniu z rówieśnikami z mniejszych miast) ma niską motywację i wiarę w możliwości kształcenia wyższego. Należy organizować spotkania, szkolenia dla młodzieży niepełnosprawnej uczącej się na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym prowadzone przez osoby niepełnosprawne, które skończyły studia lub studiują (będzie to dla tej młodzieży atrakcyjniejsze i wiarygodniejsze):

– wykorzystać „dobry klimat” współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej (w szczególności Urzędem Miasta i Urzędem Marszałkowskim) i organizacjami pozarządowymi:

– promować wspólne inicjatywy międzysektorowe, takie jak program Wrocław – miasto bez barier):

– poprawić współpracę między Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem do spraw Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze szkoleń i zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

– rozszerzyć działania Pełnomocników Rektora do spraw Studentów Niepełnosprawnych na te uczelnie wrocławskie, w których ich nie ma. Wybór pełnomocników powinien odbywać się z grona studentów niepełnosprawnych:

– rozszerzać zakres działania programów, które już się sprawdziły na terenie Wrocławia, a są współtworzone przez osoby niepełnosprawne, czyli mają charakter aktywizacyjny i emancypacyjny (na przykład program Trener – zatrudnienie wspomagane, czy Spółdzielnia Socjalna – „wwwPromotion”):

– obok potrzebnych kampanii społecznych związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych (zwiększających poczucie odpowiedzialności pracodawców) konieczne jest stworzenie systemu realnych zachęt finansowych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *