Zdiagnozowane poprzez badania monograficzne i badania ankietowe

Podstawową barierą instytucjonalną utrudniającą skuteczne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych jest brak lub ograniczony dostęp do informacji oraz niska jakość istniejących zasobów informacyjnych. Instytucje cierpią na brak danych o strukturze społecznej i demograficznej środowisk osób niepełnosprawnych, informacji o ich sytuacji socjalno-ekonomicznej, wiedzy o metodach i możliwościach współpracy z osobami niepełnosprawnymi w zakresie trwałej poprawy ich sytuacji życiowej. Niedoinformowanie instytucji znajduje swoje komplementarne uzupełnienie w niedoinformowaniu osób niepełnosprawnych o zadaniach, przedsięwzięciach i możliwościach, które są związane z instytucjami publicznymi zaangażowanymi w realizację polityki integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zdiagnozowane poprzez badania monograficzne i badania ankietowe powiatowych urzędów pracy trudności w aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych wskazują na ich systemowy charakter, w znacznym stopniu wykraczający poza możliwości administracji publicznej. Nierozwiązane problemy pojawiają się w biografii młodej osoby niepełnosprawnej już w cza- sie edukacji szkolnej i przygotowania zawodowego, a w momencie ukończenia szkoły i wejścia na rynek pracy są hamulcem do podjęcia zatrudnienia.

Główną przyczyną nieodpowiedniego przygotowania zawodowego jest brak wczesnej ukierunkowanej orientacji zawodowej i odpowiedniego sprofi- lowania przygotowania szkolnego. Często kształci się w zawodach i specjalnościach albo nieodpowiednich dla danego schorzenia, albo na które jest małe zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Osoby niepełnosprawne to także grupa mniej mobilna, bardziej związana z miejscem zamieszkania, o mniejszych możliwościach wędrówki za pracą. W efekcie z jednej strony młode osoby niepełnosprawne nie mogą znaleźć pracy dla siebie po zakończeniu nauki, a z drugiej – pracodawcy mają trudności ze zwerbowaniem niezbędnych im pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *